Scroll to top
© Bản quyền 2023 thuộc về Bảo Vệ Thủ Đô
Share
Dịch vụ

Xử lý khủng hoảng truyền thông

Dịch vụ truyền thông khủng hoảng của chúng tôi giúp các công ty đáp ứng một cách hiệu quả với tiêu cực về công chúng, thiệt hại danh tiếng và những cuộc khủng hoảng khác. Chúng tôi cung cấp kế hoạch chiến lược, đào tạo truyền thông và hỗ trợ quản lý khủng hoảng để giúp các tổ chức bảo vệ thương hiệu và danh tiếng của mình. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi làm việc để đảm bảo rằng các công ty đã sẵn sàng xử lý mọi tình huống và truyền thông một cách hiệu quả với các bên liên quan.